1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, napr. rôzna farebná konfigurácia. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa,  keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“ alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás, prosím,   informujte vopred emailom na  kocikyskalica@kocikyskalica.sk. O svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informujte jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, spolu s tovarom  alebo e-mailom) na adrese : Lucia Paulíková – KOČIKY MAJA SKALICA, Potočná 175/75, 909 01  Skalica,  Tel. 0905 145 431. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali emailom spolu s Vašou objednávkou. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spolu s tovarom.

Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení a prekontrolovaní vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 
3. Spôsob vrátenia tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu : Lucia Paulíková,  KOČIKY MAJA SKALICA, Potočná 175/75 – 909 01  Skalica,  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar nezasielajte dobierkou, dobierku neprevezmeme /vrátený tovar musíme najprv prekontrolovať, až potom zasielame peniaze/. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

4. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru
„Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy-odberateľ.“ Ak tovar , vzhľadom na jeho povahu,  nemôžte zaslať Slovenskou poštou , informujeme Vás, že náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 15 Euro.


5.Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha:
Formulár na odstúpenie od zmluvy